Porogram dydaktyczny wymagany przez CKE na egzaminie maturalnym - obowiazujący do 2025


BIOLOGIA


Ogólnie rzecz ujmując podstawa programowa jest rozbita na dwa piony podstawowy (dla uczniów bez rozszerzonej biologii) i rozszerzony. Na maturze zaś obowiązuje oczywiście cały zakres. Ten zaś można ująć według poniższych działów: 

Dział I. Chemizm życia. 

1. Składniki nieorganiczne. Uczeń:

 1. przedstawia znaczenie biologiczne makroelementów, w tym pierwiastków biogennych;
 2. przedstawia znaczenie biologiczne wybranych mikroelementów (Fe, J, Cu, Co, F);
 3. wyjaśnia rolę wody w życiu organizmów w oparciu o jej właściwości fizyczne i chemiczne.

2. Składniki organiczne. Uczeń:

 1. przedstawia budowę węglowodanów (uwzględniając wiązania glikozydowe α, β); rozróżnia monosacharydy (glukoza, fruktoza, galaktoza, ryboza, deoksyryboza), disacharydy (sacharoza, laktoza, maltoza), polisacharydy (skrobia, glikogen, celuloza, chityna) i określa znaczenie biologiczne węglowodanów, uwzględniając ich właściwości fizyczne i chemiczne; planuje oraz przeprowadza doświadczenie wykazujące obecność monosacharydów i polisacharydów w materiale biologicznym;
 2. przedstawia budowę białek (uwzględniając wiązania peptydowe); rozróżnia białka proste i złożone; opisuje strukturę I-, II-, III- i IV-rzędową białek; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące obecność białek w materiale biologicznym; przedstawia wpływ czynników fizycznych i chemicznych na białko (zjawisko koagulacji i denaturacji); określa biologiczne znaczenie białek (albuminy, globuliny, histony, kolagen, keratyna, fibrynogen, hemoglobina, mioglobina); przeprowadza obserwacje wpływu wybranych czynników fizycznych i chemicznych na białko;
 3. przedstawia budowę lipidów (uwzględniając wiązania estrowe); rozróżnia lipidy proste i złożone; przedstawia właściwości lipidów oraz określa ich znaczenie biologiczne; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące obecność lipidów w materiale biologicznym;
 4. porównuje skład chemiczny i strukturę cząsteczek DNA i RNA, z uwzględnieniem rodzajów wiązań występujących w tych cząsteczkach; określa znaczenie biologiczne kwasów nukleinowych.

Dział II Komórka. Uczeń:

 1. rozpoznaje elementy budowy komórki eukariotycznej na preparacie mikroskopowym, na mikrofotografii, rysunku lub na schemacie;
 2. wykazuje związek budowy błony biologicznej z pełnionymi przez nią funkcjami;
 3. rozróżnia rodzaje transportu do i z komórki (dyfuzja prosta i wspomagana, transport aktywny, endocytoza i egzocytoza);
 4. wyjaśnia rolę błony komórkowej i tonoplastu w procesach osmotycznych; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ roztworów o różnym stężeniu na zjawisko osmozy;
 5. przedstawia budowę jądra komórkowego i jego rolę w funkcjonowaniu komórki;
 6. opisuje budowę rybosomów, ich powstawanie i pełnioną funkcję oraz określa ich w komórce;
 7. przedstawia błony wewnątrzkomórkowe jako zintegrowany system strukturalno-funkcjonalny oraz określa jego rolę w kompartmentacji komórki;
 8. opisuje budowę mitochondriów i plastydów ze szczególnym uwzględnieniem chloroplastów; dokonuje obserwacji mikroskopowych plastydów w materiale biologicznym;
 9. przedstawia argumenty przemawiające za endosymbiotycznym pochodzeniem mitochondriów i chloroplastów;
 10. wykazuje związek budowy ściany komórkowej z pełnioną funkcją oraz wskazuje grupy organizmów, u których ona występuje;
 11. przedstawia znaczenie wakuoli w funkcjonowaniu komórki roślinnej;
 12. przedstawia znaczenie cytoszkieletu w ruchu komórek, transporcie wewnątrzkomórkowym, podziałach komórkowych oraz stabilizacji struktury komórki; dokonuje obserwacji mikroskopowych ruchów cytoplazmy w komórkach roślinnych;
 13. wykazuje różnice w budowie komórki prokariotycznej i eukariotycznej;
 14. wykazuje różnice w budowie komórki roślinnej, grzybowej i zwierzęce.

Dział III Energia i metabolizm.

1. Podstawowe zasady metabolizmu. Uczeń:

 1. wyjaśnia na przykładach pojęcia szlaku i cyklu metabolicznego;
 2. porównuje istotę procesów anabolicznych i katabolicznych oraz wykazuje, że są ze sobą powiązane.

2. Przenośniki energii oraz protonów i elektronów w komórce. Uczeń:

 1. wykazuje związek budowy ATP z jego rolą biologiczną;
 2. przedstawia znaczenie NAD+, FAD, NADP+ w procesach utleniania i redukcji.

3. Enzymy. Uczeń:

 1. przedstawia charakterystyczne cechy budowy enzymu;
 2. wyjaśnia, na czym polega swoistość substratowa enzymu oraz opisuje katalizę enzymatyczną;
 3. przedstawia sposoby regulacji aktywności enzymów (aktywacja, inhibicja);
 4. wyjaśnia mechanizm sprzężenia zwrotnego ujemnego jako sposobu regulacji przebiegu szlaków metabolicznych;
 5. wyjaśnia wpływ czynników fizycznych i chemicznych (temperatury, pH, stężenia substratu) na przebieg katalizy enzymatycznej; planuje i przeprowadza doświadczenie badające wpływ różnych czynników na aktywność enzymów (katalaza, proteinaza).

4. Fotosynteza. Uczeń:

 1. wykazuje związek budowy chloroplastu z przebiegiem procesu fotosyntezy;
 2. przedstawia rolę barwników i fotosystemów w procesie fotosyntezy;
 3. analizuje na podstawie schematu przebieg fazy zależnej od światła oraz fazy niezależnej od światła; wyróżnia substraty i produkty obu faz; wykazuje rolę składników siły asymilacyjnej w fazie niezależnej od światła;
 4. wyjaśnia mechanizm powstawania ATP w procesie chemiosmozy w chloroplaście;
 5. porównuje na podstawie schematu fotofosforylację cykliczną i niecykliczną.

5. Pozyskiwanie energii użytecznej biologicznie. Uczeń:

 1. wykazuje związek budowy mitochondrium z przebiegiem procesu oddychania komórkowego;
 2. analizuje na podstawie schematu przebieg glikolizy, reakcji pomostowej i cyklu Krebsa, wyróżnia substraty i produkty tych procesów;
 3. przedstawia, na czym polega fosforylacja substratowa;
 4. wyjaśnia mechanizm powstawania ATP w procesie chemiosmozy w mitochondriach (fosforylacja oksydacyjna);
 5. porównuje drogi przemiany pirogronianu w fermentacji alkoholowej, mleczanowej i w oddychaniu tlenowym; 
 6. wyjaśnia, dlaczego utlenianie substratu energetycznego w warunkach tlenowych dostarcza więcej energii niż w warunkach beztlenowych;
 7. analizuje na podstawie schematu przebieg utleniania kwasów tłuszczowych, syntezy kwasów tłuszczowych, glukoneogenezy, glikogenolizy i wykazuje związek tych procesów z pozyskiwaniem energii przez komórkę.

Dział IV Podziały komórkowe. Uczeń:
 

 1. przedstawia organizację materiału genetycznego w komórce;
 2. wyjaśnia mechanizm replikacji DNA, z uwzględnieniem roli enzymów (helikaza, prymaza, polimeraza DNA, ligaza);
 3. opisuje cykl komórkowy, z uwzględnieniem zmian ilości DNA w poszczególnych jego etapach; uzasadnia konieczność replikacji DNA przed podziałem komórki;
 4. opisuje przebieg kariokinezy podczas mitozy i mejozy;
 5. rozpoznaje (na preparacie mikroskopowym, na schemacie, rysunku, mikrofotografii) poszczególne etapy mitozy i mejozy;
 6. porównuje przebieg cytokinezy w komórkach roślinnych i zwierzęcych;
 7. przedstawia znaczenie mitozy i mejozy w zachowaniu ciągłości życia na Ziemi;
 8. wyjaśnia znaczenie procesu crossing-over i niezależnej segregacji chromosomów jako źródeł zmienności rekombinacyjnej i różnorodności biologicznej;
 9. przedstawia apoptozę jako proces warunkujący prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmów wielokomórkowych.

Dział V. Budowa i fizjologia człowieka. (Występuje w ramach programu podstawowego - jednak część zagadnień będzie wymagane w przypadku rozszerzenia później)

1. Podstawowe zasady budowy i funkcjonowania organizmu człowieka. Uczeń:

 1. rozpoznaje tkanki zwierzęce na preparacie mikroskopowym, na schemacie, mikrofotografii, na podstawie opisu i wykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją;
 2. wykazuje związek budowy narządów z pełnioną przez nie funkcją;
 3. przedstawia powiązania funkcjonalne pomiędzy narządami w obrębie układu;
 4. przedstawia powiązania funkcjonalne pomiędzy układami narządów w obrębie organizmu;
 5. przedstawia mechanizmy warunkujące homeostazę (termoregulacja, osmoregulacja, stałość składu płynów ustrojowych, ciśnienie krwi, rytmy dobowe).

2. Odżywianie się. Uczeń:

 1. przedstawia rolę nieorganicznych i organicznych składników pokarmowych w odżywianiu, w szczególności białek pełnowartościowych i niepełnowartościowych, NNKT, błonnika, witamin;
 2. przedstawia związek budowy odcinków przewodu pokarmowego z pełnioną przez nie funkcją;
 3. przedstawia rolę wydzielin gruczołów i komórek gruczołowych w obróbce pokarmu;
 4. przedstawia proces trawienia poszczególnych składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym człowieka; planuje i przeprowadza doświadczenie sprawdzające warunki trawienia skrobi;
 5. wyjaśnia rolę mikrobiomu układu pokarmowego w funkcjonowaniu organizmu;
 6. przedstawia proces wchłaniania poszczególnych produktów trawienia składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym;
 7. przedstawia rolę wątroby w przemianach substancji wchłoniętych w przewodzie pokarmowym;
 8. przedstawia rolę ośrodka głodu i sytości w przyjmowaniu pokarmu;
 9. przedstawia zasady racjonalnego żywienia;
 10. przedstawia zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) i przewiduje ich skutki zdrowotne;
 11. podaje przyczyny (w tym uwarunkowania genetyczne) otyłości oraz sposoby jej profilaktyki;
 12. przedstawia znaczenie badań diagnostycznych (gastroskopia, kolonoskopia, USG, próby wątrobowe, badania krwi i kału) w profilaktyce i leczeniu chorób układu pokarmowego, w tym raka żołądka, raka jelita grubego, zespołów złego wchłaniania, choroby Crohna.

3. Odporność. Uczeń:

 1. rozróżnia odporność wrodzoną (nieswoistą) i nabytą (swoistą) oraz komórkową i humoralną;
 2. opisuje sposoby nabywania odporności swoistej (czynny i bierny);
 3. przedstawia narządy i komórki układu odpornościowego;
 4. przedstawia rolę mediatorów układu odpornościowego w reakcji odpornościowej (białka ostrej fazy, cytokiny);
 5. wyjaśnia, na czym polega zgodność tkankowa i przedstawia jej znaczenie w transplantologii;
 6. wyjaśnia istotę konfliktu serologicznego i przedstawia znaczenie podawania przeciwciał anty-Rh;
 7. analizuje zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego (nadmierna i osłabiona odpowiedź immunologiczna) oraz podaje sytuacje wymagające immunosupresji (przeszczepy, alergie, choroby autoimmunologiczne).

4. Wymiana gazowa i krążenie. Uczeń:

 1. wykazuje związek między budową i funkcją elementów układu oddechowego człowieka;
 2. przedstawia warunki umożliwiające i ułatwiające dyfuzję gazów przez powierzchnię wymiany gazowej płuc;
 3. wyjaśnia mechanizm wentylacji płuc;
 4. opisuje wymianę gazową w tkankach i płucach uwzględniając powinowactwo hemoglobiny do tlenu w różnych warunkach pH i temperatury krwi oraz ciśnienia parcjalnego tlenu w środowisku zewnętrznym; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące różnice w zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym i wydychanym;
 5. analizuje wpływ czynników zewnętrznych na funkcjonowanie układu oddechowego (tlenek węgla, pyłowe zanieczyszczenie powietrza, dym tytoniowy, smog);
 6. przedstawia znaczenie badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu oddechowego (RTG klatki piersiowej, spirometria, bronchoskopia);
 7. przedstawia rolę krwi w transporcie gazów oddechowych;
 8. wyjaśnia na podstawie schematu proces krzepnięcia krwi;
 9. wykazuje związek między budową i funkcją naczyń krwionośnych;
 10. przedstawia budowę serca oraz krążenie krwi w obiegu płucnym i ustrojowym;
 11. przedstawia automatyzm pracy serca;
 12. wykazuje związek między stylem życia i chorobami układu krążenia (miażdżyca, zawał mięśnia sercowego, choroba wieńcowa serca, nadciśnienie tętnicze, udar, żylaki); przedstawia znaczenie badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu krążenia (EKG, USG serca, angiokardiografia, badanie Holtera, pomiar ciśnienia tętniczego, badania krwi);
 13. przedstawia funkcje elementów układu limfatycznego i przedstawia rolę limfy.

5. Wydalanie i osmoregulacja. Uczeń:

 1. przedstawia związek między budową i funkcją narządów układu moczowego;
 2. przedstawia istotę procesu wydalania oraz wymienia substancje, które są wydalane z organizmu;
 3. określa na podstawie analizy schematu przebiegu cyklu mocznikowego substraty i produkty tego procesu; przedstawia znaczenie tego procesu w utrzymaniu homeostazy organizmu;
 4. przedstawia proces tworzenia moczu oraz wyjaśnia znaczenie regulacji hormonalnej w tym procesie;
 5. analizuje znaczenie badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu moczowego (badania moczu, USG jamy brzusznej, urografia);
 6. przedstawia dializę jako metodę postępowania medycznego przy niewydolności nerek.

6. Regulacja hormonalna. Uczeń:

 1. rozróżnia hormony steroidowe i niesteroidowe;
 2. podaje lokalizacje gruczołów dokrewnych i wymienia hormony przez nie produkowane;
 3. wyjaśnia, w jaki sposób koordynowana jest aktywność układów hormonalnego i nerwowego (nadrzędna rola podwzgórza i przysadki);
 4. wyjaśnia mechanizm sprzężenia zwrotnego ujemnego na osi podwzgórze – przysadka – gruczoł (hormony tarczycy, kory nadnerczy i gonad);
 5. przedstawia antagonistyczne działanie hormonów na przykładzie regulacji poziomu glukozy i wapnia we krwi;
 6. wyjaśnia rolę hormonów w reakcji na stres;
 7. przedstawia rolę hormonów w regulacji wzrostu, tempa metabolizmu i rytmu dobowego;
 8. przedstawia rolę hormonów tkankowych na przykładzie gastryny, erytropoetyny i histaminy;
 9. określa skutki niedoczynności i nadczynności gruczołów dokrewnych.

7. Regulacja nerwowa. Uczeń:

 1. wyjaśnia istotę powstawania i przewodzenia impulsu nerwowego; wykazuje związek między budową neuronu a przewodzeniem impulsu nerwowego;
 2. przedstawia działanie synapsy chemicznej uwzględniając rolę przekaźników chemicznych; podaje przykłady tych neuroprzekaźników;
 3. przedstawia drogę impulsu nerwowego w łuku odruchowym;
 4. porównuje rodzaje odruchów i przedstawia rolę odruchów warunkowych w procesie uczenia się;
 5. przedstawia budowę i funkcje mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów;
 6. przedstawia rolę autonomicznego układu nerwowego w utrzymaniu homeostazy oraz podaje lokalizacje ośrodków tego układu;
 7. wyróżnia rodzaje receptorów ze względu na rodzaj odbieranego bodźca; wykazuje związek pomiędzy lokalizacją receptorów w organizmie a pełnioną funkcją;
 8. przedstawia budowę oraz działanie oka i ucha; omawia podstawowe zasady higieny wzroku i słuchu;
 9. przedstawia budowę i rolę zmysłu smaku i węchu;
 10. wykazuje biologiczne znaczenie snu;
 11. wyjaśnia wpływ substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, na funkcjonowanie organizmu;
 12. przedstawia wybrane choroby układu nerwowego (depresja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, schizofrenia) oraz znaczenie ich wczesnej diagnostyki dla ograniczenia społecznych skutków tych chorób.

8. Poruszanie się. Uczeń:

 1. rozpoznaje rodzaje kości ze względu na ich kształt (długie, krótkie, płaskie, różnokształtne);
 2. rozpoznaje (na modelu, schemacie, rysunku) rodzaje połączeń kości i określa ich funkcje;
 3. rozpoznaje (na modelu, schemacie, rysunku) kości szkieletu osiowego, obręczy i kończyn;
 4. opisuje współdziałanie mięśni, ścięgien, stawów i kości w ruchu;
 5. przedstawia budowę mięśnia szkieletowego (filamenty aktynowe i miozynowe, miofibrylla, włókno mięśniowe, brzusiec mięśnia);
 6. wyjaśnia na podstawie schematu molekularny mechanizm skurczu mięśnia;
 7. przedstawia sposoby pozyskiwania ATP niezbędnego do skurczu mięśnia;
 8. przedstawia antagonizm i współdziałanie mięśni w wykonywaniu ruchów;
 9. wyjaśnia wpływ odżywiania się (w tym suplementacji) i aktywności fizycznej na rozwój oraz stan kości i mięśni człowieka;
 10. przedstawia wpływ substancji stosowanych w dopingu na organizm człowieka.

9. Skóra i termoregulacja. Uczeń:

 1. wykazuje związek między budową i funkcją skóry;
 2. przedstawia rolę skóry w syntezie prowitaminy D; wykazuje związek nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV z procesem starzenia się skóry oraz zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób i zmian skórnych.

10. Rozmnażanie i rozwój. Uczeń:

 1. przedstawia istotę rozmnażania płciowego;
 2. przedstawia budowę i funkcje narządów układu rozrodczego męskiego i żeńskiego;
 3. analizuje proces gametogenezy i wskazuje podobieństwa oraz różnice w przebiegu powstawania gamet męskich i żeńskich;
 4. przedstawia przebieg cyklu menstruacyjnego, z uwzględnieniem działania hormonów przysadkowych i jajnikowych w jego regulacji;
 5. przedstawia rolę syntetycznych hormonów (progesteronu i estrogenów) w regulacji cyklu menstruacyjnego;
 6. przedstawia przebieg ciąży, z uwzględnieniem funkcji łożyska i błon płodowych; analizuje wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na przebieg ciąży; wyjaśnia istotę i znaczenie badań prenatalnych;
 7. przedstawia wybrane choroby układu rozrodczego (rak szyjki macicy, rak jądra, rak jajnika, przerost gruczołu krokowego) oraz znaczenie ich wczesnej diagnostyki;
 8. przedstawia wybrane choroby przenoszone drogą płciową (kiła, rzeżączka, chlamydioza, rzęsistkowica, zakażenia HPV, grzybice narządów płciowych) oraz sposoby ich profilaktyki;
 9. przedstawia etapy ontogenezy, uwzględniając skutki wydłużającego się okresu starości.

Dział VI Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów

 1. wnioskuje na podstawie analizy kladogramów o pokrewieństwie ewolucyjnym organizmów;
 2. rozróżnia na drzewie filogenetycznym grupy monofiletyczne, parafiletyczne i polifiletyczne; wykazuje, że klasyfikacja organizmów oparta jest na ich filogenezie;
 3. ustala przynależność gatunkową organizmu, stosując właściwy klucz do oznaczania organizmów; porządkuje hierarchicznie podstawowe rangi taksonomiczne.

Tu występują różnice miedzy podstawą a rozszerzeniem. Jednak aby cały zestaw wiedzy jaki jest niezbędny był w jednym miejscu, połączyliśmy wszystko w tym dziale - jako całość organiznów różnych. 

Bakterie i archeowce. Uczeń:

 1. przedstawia budowę komórki prokariotycznej, z uwzględnieniem różnic w budowie ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych; 
 2. wyjaśnia różnice między archeowcami i bakteriami; przedstawia znaczenie archeowców; przedstawia różnorodność form morfologicznych bakterii;
 3. przedstawia czynności życiowe bakterii: odżywianie (chemoautotrofizm, fotoautotrofizm, heterotrofizm); oddychanie beztlenowe (denitryfikacja, fermentacja) i tlenowe; rozmnażanie;
 4. wykazuje znaczenie procesów płciowych w zmienności genetycznej bakterii;
 5. przedstawia znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka, w tym wywołujących choroby człowieka (gruźlica, tężec, borelioza, salmonelloza, kiła, rzeżączka).

Grzyby. Uczeń:

 1. przedstawia różnorodność morfologiczną grzybów;
 2. przedstawia czynności życiowe grzybów: odżywianie, oddychanie i rozmnażanie; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące, że drożdże przeprowadzają fermentację alkoholową;
 3. porównuje na podstawie analizy schematów cykle życiowe grzybów (sprzężniaków, workowców i podstawczaków) i rozróżnia poszczególne fazy jądrowe (haplofaza, dikariofaza, diplofaza);
 4. przedstawia porosty jako organizmy symbiotyczne i wyjaśnia ich rolę jako organizmów wskaźnikowych;
 5. przedstawia drogi zarażenia się i zasady profilaktyki chorób wywołanych przez grzyby (grzybice skóry, narządów płciowych, płuc);
 6. przedstawia znaczenie grzybów, w tym porostów w przyrodzie i dla człowieka.

Protisty. Uczeń:

 1. przedstawia formy morfologiczne protistów;
 2. przedstawia czynności życiowe protistów: odżywianie, poruszanie się, rozmnażanie, wydalanie i osmoregulację; zakłada hodowlę protistów słodkowodnych i obserwuje wybrane czynności życiowe tych protistów;
 3. wykazuje związek budowy protistów ze środowiskiem i trybem ich życia (obecność aparatu ruchu, budowa błony komórkowej, obecność chloroplastów i wodniczek tętniących);
 4. analizuje na podstawie schematów przebieg cykli rozwojowych protistów i rozróżnia poszczególne fazy jądrowe;
 5. przedstawia drogi zarażenia się i zasady profilaktyki chorób wywołanych przez protisty (malaria, toksoplazmoza, lamblioza, czerwonka pełzakowa, rzęsistkowica);
 6. przedstawia znaczenie protistów (w tym prostitów fotosyntetyzujących i symbiotycznych) w przyrodzie i dla człowieka.

Różnorodność roślin.


Rośliny pierwotnie wodne. Uczeń:

 1. rozróżnia zielenice, krasnorosty i glaukocystofity;
 2. przedstawia znaczenie krasnorostów i zielenic w przyrodzie i dla człowieka.

Rośliny lądowe i wtórnie wodne. Uczeń:

 1. określa różnice między warunkami życia w wodzie i na lądzie;
 2. przedstawia na przykładzie rodzimych gatunków cechy charakterystyczne mchów, widłakowych, skrzypowych, paprociowych i nasiennych oraz na podstawie tych cech identyfikuje organizm jako przedstawiciela jednej z tych grup;
 3. rozpoznaje tkanki roślinne na preparacie mikroskopowym (w tym wykonanym samodzielnie), na schemacie, mikrofotografii, na podstawie opisu i wykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją;
 4. przedstawia znaczenie połączeń międzykomórkowych w tkankach roślinnych;
 5. wykazuje związek budowy morfologicznej i anatomicznej (pierwotnej i wtórnej) organów wegetatywnych roślin z pełnionymi przez nie funkcjami;
 6. przedstawia cechy budowy roślin, które umożliwiły im zasiedlenie środowisk lądowych;
 7. uzasadnia, że modyfikacje organów wegetatywnych roślin są adaptacją do różnych warunków środowiska i pełnionych funkcji;
 8. rozróżnia rośliny jednoliścienne i dwuliścienne, wskazując ich charakterystyczne cechy;
 9. przedstawia znaczenie roślin dla człowieka.

Gospodarka wodna i odżywianie mineralne roślin. Uczeń:

 1. wyjaśnia mechanizmy pobierania oraz transportu wody i soli mineralnych;
 2. planuje i przeprowadza obserwację pozwalającą na identyfikację tkanki przewodzącej wodę w roślinie; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące występowanie płaczu roślin;
 3. wykazuje związek zmian potencjału osmotycznego i potencjału wody z otwieraniem i zamykaniem szparek; planuje i przeprowadza doświadczenie porównujące zagęszczenie (mniejsze, większe) i rozmieszczenie (górna, dolna strona blaszki liściowej) aparatów szparkowych u roślin różnych siedlisk;
 4. wykazuje wpływ czynników zewnętrznych (temperatura, światło, wilgotność, ruchy powietrza) na bilans wodny roślin; planuje i przeprowadza doświadczenie określające wpływ czynników zewnętrznych na intensywność transpiracji; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące występowanie gutacji;
 5. opisuje wpływ suszy fizjologicznej na bilans wodny rośliny; planuje i przeprowadza doświadczenie określające wpływ stężenia roztworu glebowego na pobieranie wody przez rośliny;
 6. podaje dostępne dla roślin formy wybranych makroelementów (N, S);
 7. przedstawia znaczenie wybranych makro- i mikroelementów (N, S, Mg, K, P, Ca, Fe) dla roślin.

Odżywianie się roślin. Uczeń:

 1. określa drogi, jakimi do liści docierają substraty fotosyntezy;
 2. określa drogi, jakimi transportowane są produkty fotosyntezy;
 3. przedstawia adaptacje w budowie anatomicznej roślin do wymiany gazowej;
 4. przedstawia adaptacje anatomiczne i fizjologiczne roślin typu C4 i CAM do przeprowadzania fotosyntezy w określonych warunkach środowiska;
 5. analizuje wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na przebieg procesu fotosyntezy; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ temperatury, natężenia światła i zawartości dwutlenku węgla na intensywność fotosyntezy;
 6. przedstawia udział innych organizmów (bakterie glebowe i symbiotyczne, grzyby) w pozyskiwaniu pokarmu przez rośliny.

Rozmnażanie i rozprzestrzenianie się roślin. Uczeń:

 1. wykazuje, porównując na podstawie schematów, przemianę pokoleń mchów, paprociowych, widłakowych, skrzypowych, nagonasiennych i okrytonasiennych, stopniową redukcję gametofitu;
 2. przedstawia sposoby bezpłciowego rozmnażania się roślin;
 3. przedstawia budowę kwiatów roślin nasiennych;
 4. wykazuje związek budowy kwiatu roślin okrytonasiennych ze sposobem ich zapylania;
 5. opisuje sposób powstawania gametofitów roślin nasiennych;
 6. opisuje proces zapłodnienia i powstawania nasion u roślin nasiennych oraz owoców u okrytonasiennych;
 7. wykazuje związek budowy owocu ze sposobem rozprzestrzeniania się roślin okrytonasiennych.

Wzrost i rozwój roślin. Uczeń:

 1. przedstawia budowę nasiona i rozróżnia nasiona bielmowe, bezbielmowe i obielmowe;
 2. przedstawia wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na proces kiełkowania nasion; planuje i przeprowadza doświadczenie określające wpływ wybranych czynników (woda, temperatura, światło, dostęp do tlenu) na proces kiełkowania nasion;
 3. planuje i przeprowadza obserwacje różnych typów kiełkowania nasion (epigeiczne i hypogeiczne) i wykazuje różnice między nimi;
 4. planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące rolę liścieni we wzroście i rozwoju siewki rośliny;
 5. określa rolę auksyn, giberelin, cytokinin, kwasu abscysynowego i etylenu w procesach wzrostu i rozwoju roślin; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ etylenu na proces dojrzewania owoców;
 6. wykazuje związek procesu zakwitania roślin okrytonasiennych z fotoperiodem i temperaturą.

Reakcja na bodźce. Uczeń:

 1. przedstawia nastie i tropizmy jako reakcje roślin na bodźce (światło, temperatura, grawitacja, bodźce mechaniczne i chemiczne); planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące różnice fototropizmu korzenia i pędu; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące różnice geotropizmu
 2. korzenia i pędu; planuje i przeprowadza obserwację termonastii wybranych roślin;
 3. przedstawia rolę auksyn w ruchach wzrostowych roślin; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące rolę stożka wzrostu w dominacji wierzchołkowej u roślin

Różnorodność zwierząt. Uczeń:

 1. rozróżnia zwierzęta tkankowe i beztkankowe, dwuwarstwowe i trójwarstwowe, pierwouste i wtórouste; bezżuchwowce i żuchwowce; owodniowce i bezowodniowce; łożyskowe i bezłożyskowe; skrzelodyszne i płucodyszne; zmiennocieplne i stałocieplne; na podstawie drzewa filogenetycznego wykazuje pokrewieństwo między grupami zwierząt;
 2. wykazuje związek trybu życia zwierząt z symetrią ich ciała (promienista i dwuboczna);
 3. wymienia cechy pozwalające na rozróżnienie gąbek, parzydełkowców, płazińców, wrotków, nicieni, pierścienic, mięczaków, stawonogów (skorupiaków, pajęczaków, wijów i owadów) i szkarłupni;
 4. wymienia cechy pozwalające na rozróżnienie bezczaszkowców i kręgowców, a w ich obrębie krągłoustych, ryb, płazów, gadów, ssaków i ptaków; na podstawie tych cech identyfikuje organizm jako przedstawiciela jednej z tych grup.

Funkcjonowanie zwierząt.

Podstawowe zasady budowy i funkcjonowania organizmu zwierzęcego. Uczeń:

 1. rozpoznaje tkanki zwierzęce na preparacie mikroskopowym, na schemacie, mikrofotografii, na podstawie opisu i wykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją;
 2. przedstawia znaczenie połączeń międzykomórkowych w tkankach zwierzęcych;
 3. wykazuje związek budowy narządów z pełnioną przez nie funkcją;
 4. przedstawia powiązania funkcjonalne pomiędzy narządami w obrębie układu;
 5. przedstawia powiązania funkcjonalne pomiędzy układami narządów w obrębie organizmu;
 6. przedstawia mechanizmy warunkujące homeostazę (termoregulacja, osmoregulacja, stałość składu płynów ustrojowych, ciśnienie krwi, rytmy dobowe i sezonowe);
 7. wykazuje związek między wielkością, aktywnością życiową, temperaturą ciała, a zapotrzebowaniem energetycznym organizmu. 

Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.

Odżywianie się. Uczeń:

 1. przedstawia adaptacje w budowie i funkcjonowaniu układów pokarmowych zwierząt do rodzaju pokarmu oraz sposobu jego pobierania,
 2. rozróżnia trawienie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe u zwierząt,
 3. przedstawia rolę nieorganicznych i organicznych składników pokarmowych w odżywianiu człowieka, w szczególności białek pełnowartościowych i niepełnowartościowych, NNKT, błonnika, witamin,
 4. przedstawia związek budowy odcinków przewodu pokarmowego człowieka z pełnioną przez nie funkcją,
 5. przedstawia rolę wydzielin gruczołów i komórek gruczołowych w obróbce pokarmu,
 6. przedstawia proces trawienia poszczególnych składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym człowieka; planuje i przeprowadza doświadczenie sprawdzające warunki trawienia skrobi,
 7. wyjaśnia rolę mikrobiomu układu pokarmowego w funkcjonowaniu organizmu,
 8. przedstawia proces wchłaniania poszczególnych produktów trawienia składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym człowieka,
 9. przedstawia rolę wątroby w przemianach substancji wchłoniętych w przewodzie pokarmowym,
 10. przedstawia rolę ośrodka głodu i sytości w przyjmowaniu pokarmu przez człowieka,
 11. przedstawia zasady racjonalnego żywienia człowieka,
 12. przedstawia zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) i przewiduje ich skutki zdrowotne,
 13. podaje przyczyny (w tym uwarunkowania genetyczne) otyłości u człowieka oraz sposoby jej profilaktyki,
 14. przedstawia znaczenie badań diagnostycznych (gastroskopia, kolonoskopia, USG, próby wątrobowe, badania krwi i kału) w profilaktyce i leczeniu chorób układu pokarmowego, w tym raka żołądka, raka jelita grubego, zespołów złego wchłaniania, choroba Crohna.

Odporność. Uczeń:

 1. rozróżnia odporność wrodzoną (nieswoistą) i nabytą (swoistą) oraz komórkową i humoralną,
 2. opisuje sposoby nabywania odporności swoistej (czynny i bierny),
 3. przedstawia narządy i komórki układu odpornościowego człowieka,
 4. przedstawia rolę mediatorów układu odpornościowego w reakcji odpornościowej (białka ostrej fazy, cytokiny),
 5. wyjaśnia, na czym polega zgodność tkankowa i przedstawia jej znaczenie w transplantologii,
 6. wyjaśnia istotę konfliktu serologicznego i przedstawia znaczenie podawania przeciwciał anty-Rh,
 7. analizuje zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego (nadmierna i osłabiona odpowiedź immunologiczna) oraz podaje sytuacje wymagające immunosupresji (przeszczepy, alergie, choroby autoimmunologiczne).

Wymiana gazowa i krążenie. Uczeń:

 1. przedstawia warunki umożliwiające i ułatwiające dyfuzję gazów przez powierzchnie wymiany gazowej,
 2. wykazuje związek lokalizacji (wewnętrzna i zewnętrzna) i budowy powierzchni wymiany gazowej ze środowiskiem życia,
 3. podaje przykłady narządów wymiany gazowej, wskazując grupy zwierząt, u których występują,
 4. porównuje, określając tendencje ewolucyjne, budowę płuc gromad kręgowców,
 5. wyjaśnia mechanizm wymiany gazowej w skrzelach, uwzględniając mechanizm przeciwprądowy,
 6. wyjaśnia mechanizm wentylacji płuc u płazów, gadów, ptaków i ssaków,
 7. wykazuje związek między budową i funkcją elementów układu oddechowego człowieka,
 8. opisuje wymianę gazową w tkankach i płucach, uwzględniając powinowactwo hemoglobiny do tlenu w różnych warunkach pH i temperatury krwi oraz ciśnienia parcjalnego tlenu w środowisku zewnętrznym; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące różnice w zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym i wydychanym,
 9. analizuje wpływ czynników zewnętrznych na funkcjonowanie układu oddechowego (tlenek węgla, pyłowe zanieczyszczenie powietrza, dym tytoniowy, smog),
 10. przedstawia znaczenie badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu oddechowego (RTG klatki piersiowej, spirometria, bronchoskopia),
 11. przedstawia rolę krwi w transporcie gazów oddechowych,
 12. wyjaśnia na podstawie schematu proces krzepnięcia krwi,
 13. przedstawia rodzaje układów krążenia u zwierząt (otwarte, zamknięte) oraz wykazuje związek między budową układu krążenia i jego funkcją u poznanych grup zwierząt,
 14. wykazuje związek między budową i funkcją naczyń krwionośnych,
 15. porównuje, określając tendencje ewolucyjne, budowę serc gromad kręgowców,
 16. przedstawia budowę serca człowieka oraz krążenie krwi w obiegu płucnym i ustrojowym,
 17. przedstawia automatyzm pracy serca,
 18. wykazuje związek między stylem życia i chorobami układu krążenia (miażdżyca, zawał mięśnia sercowego, choroba wieńcowa serca, nadciśnienie tętnicze, udar, żylaki); przedstawia znaczenie badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu krążenia (EKG, USG serca, angiokardiografia, badanie Holtera, pomiar ciśnienia tętniczego, badania krwi),
 19. przedstawia funkcje elementów układu limfatycznego i przedstawia rolę limfy.

Wydalanie i osmoregulacja. Uczeń:

 1. wykazuje konieczność regulacji osmotycznej u zwierząt żyjących w różnych środowiskach,
 2. przedstawia istotę procesu wydalania oraz wymienia substancje, które są wydalane z organizmu,
 3. wykazuje związek między środowiskiem życia zwierząt i rodzajem wydalanego azotowego produktu przemiany materii,
 4. przedstawia układy wydalnicze zwierząt i określa tendencje ewolucyjne w budowie kanalików wydalniczych,
 5. analizuje, na podstawie schematu, przebieg cyklu mocznikowego oraz wyróżnia substraty i produkty tego procesu,
 6. przedstawia związek między budową i funkcją narządów układu moczowego człowieka,
 7. przedstawia proces tworzenia moczu u człowieka oraz wyjaśnia znaczenie regulacji hormonalnej w tym procesie,
 8. analizuje znaczenie badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu moczowego (badania moczu, USG jamy brzusznej, urografia),
 9. przedstawia dializę jako metodę postępowania medycznego przy niewydolności nerek.

Regulacja hormonalna. Uczeń:

 1. przedstawia chemiczne zróżnicowanie cząsteczek sygnałowych występujących u zwierząt,
 2. wyjaśnia, w jaki sposób hormony steroidowe i niesteroidowe (pochodne aminokwasów i peptydowe) regulują czynności komórek docelowych,
 3. podaje lokalizacje gruczołów dokrewnych człowieka i wymienia hormony przez nie produkowane,
 4. wyjaśnia, w jaki sposób koordynowana jest aktywność układów hormonalnego i nerwowego (nadrzędna rola podwzgórza i przysadki),
 5. wyjaśnia mechanizm sprzężenia zwrotnego ujemnego na osi podwzgórze – przysadka – gruczoł (hormony tarczycy, kory nadnerczy i gonad),
 6. przedstawia antagonistyczne działanie hormonów na przykładzie regulacji poziomu glukozy i wapnia we krwi,
 7. wyjaśnia rolę hormonów w reakcji na stres u człowieka,
 8. przedstawia rolę hormonów w regulacji wzrostu, tempa metabolizmu i rytmu dobowego,
 9. przedstawia rolę hormonów tkankowych na przykładzie gastryny, erytropoetyny i histaminy,
 10. określa skutki niedoczynności i nadczynności gruczołów dokrewnych. 

Regulacja nerwowa. Uczeń:

 1. analizuje budowę układu nerwowego zwierząt bezkręgowych, wykazując związek między rozwojem tego układu i złożonością budowy zwierzęcia,
 2. przedstawia tendencje zmian w budowie mózgu kręgowców,
 3. wyjaśnia istotę powstawania i przewodzenia impulsu nerwowego; wykazuje związek między budową neuronu a przewodzeniem impulsu nerwowego,
 4. przedstawia działanie synapsy chemicznej, uwzględniając rolę przekaźników chemicznych; podaje przykłady tych neuroprzekaźników,
 5. przedstawia drogę impulsu nerwowego w łuku odruchowym,
 6. porównuje rodzaje odruchów i przedstawia rolę odruchów warunkowych w procesie uczenia się,
 7. przedstawia budowę i funkcje mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów człowieka,
 8. przedstawia rolę autonomicznego układu nerwowego w utrzymaniu homeostazy oraz podaje lokalizacje ośrodków tego układu,
 9. wyróżnia rodzaje receptorów u zwierząt ze względu na rodzaj odbieranego bodźca,
 10. wykazuje związek pomiędzy lokalizacją receptorów w organizmie człowieka a pełnioną funkcją,
 11. przedstawia budowę oraz działanie oka i ucha człowieka; omawia podstawowe zasady higieny wzroku i słuchu,
 12. przedstawia budowę i rolę zmysłu smaku i węchu,
 13. wykazuje biologiczne znaczenie snu,
 14. wyjaśnia wpływ substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, na funkcjonowanie organizmu,
 15. przedstawia wybrane choroby układu nerwowego (depresja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, schizofrenia) oraz znaczenie ich wczesnej diagnostyki dla ograniczenia społecznych skutków tych chorób.

Poruszanie się. Uczeń:

 1. przedstawia związek między środowiskiem życia a sposobem poruszania się,
 2. rozróżnia rodzaje ruchu zwierząt (rzęskowy, mięśniowy),
 3. analizuje współdziałanie mięśni z różnymi typami szkieletu (hydrauliczny, zewnętrzny, wewnętrzny),
 4. analizuje budowę szkieletu wewnętrznego (na schemacie, modelu, fotografii) jako wyraz adaptacji do środowiska i trybu życia,
 5. opisuje współdziałanie mięśni, ścięgien, stawów i kości w ruchu człowieka;
 6. przedstawia budowę mięśnia szkieletowego (filamenty aktynowe i miozynowe, miofibrylla, włókno mięśniowe, brzusiec mięśnia),
 7. wyjaśnia, na podstawie schematu, molekularny mechanizm skurczu mięśnia,
 8. przedstawia sposoby pozyskiwania ATP niezbędnego do skurczu mięśnia,
 9. wykazuje znaczenie skurczu tężcowego w funkcjonowaniu układu ruchu,
 10. przedstawia antagonizm i współdziałanie mięśni w wykonywaniu ruchów,
 11. rozpoznaje rodzaje kości ze względu na ich kształt (długie, krótkie, płaskie, różnokształtne),
 12. rozpoznaje (na modelu, schemacie, rysunku) rodzaje połączeń kości i określa ich funkcje,
 13. rozpoznaje (na modelu, schemacie, rysunku) kości szkieletu osiowego, obręczy i kończyn człowieka,
 14. wyjaśnia wpływ odżywiania się (w tym suplementacji) i aktywności fizycznej na rozwój oraz stan kości i mięśni człowieka,
 15. przedstawia wpływ substancji stosowanych w dopingu na organizm człowieka.

Pokrycie ciała i termoregulacja. Uczeń:

 1. przedstawia różne rodzaje pokrycia ciała zwierząt i podaje ich funkcje,
 2. wykazuje związek między budową i funkcją skóry kręgowców,
 3. przedstawia przykłady sposobów regulacji temperatury ciała u zwierząt endotermicznych oraz ektotermicznych,
 4. przedstawia znaczenie estywacji (snu letniego) i hibernacji (snu zimowego) w funkcjonowaniu zwierząt,
 5. przedstawia rolę skóry w syntezie prowitaminy D; wykazuje związek nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV z procesem starzenia się skóry oraz zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób i zmian skórnych.

Rozmnażanie i rozwój. Uczeń:

 1. porównuje bezpłciowe i płciowe rozmnażanie zwierząt w aspekcie zmienności genetycznej,
 2. przedstawia na przykładzie wybranych grup zwierząt sposoby rozmnażania bezpłciowego,
 3. przedstawia istotę rozmnażania płciowego,
 4. rozróżnia zapłodnienie zewnętrzne i wewnętrzne, jajorodność, jajożyworodność i żyworodność oraz podaje przykłady grup zwierząt, u których występuje,
 5. wykazuje związek budowy jaja ze środowiskiem życia,
 6. wykazuje związek ilości żółtka w jaju z typem rozwoju u zwierząt,
 7. analizuje na podstawie schematu cykle rozwojowe zwierząt pasożytniczych; rozróżnia żywicieli pośrednich i ostatecznych,
 8. rozróżnia rozwój prosty i złożony oraz podaje przykłady zwierząt, u których występuje,
 9. porównuje przeobrażenie zupełne i niezupełne u owadów, uwzględniając rolę poczwarki w cyklu rozwojowym,
 10. wykazuje rolę hormonów (juwenilny i ekdyzon) w procesie przeobrażenia u owadów,
 11. porównuje na podstawie schematów etapy rozwoju zarodkowego zwierząt pierwoustych i wtóroustych,
 12. przedstawia rolę błon płodowych w rozwoju zarodkowym owodniowców,
 13. przedstawia budowę i funkcje narządów układu rozrodczego męskiego i żeńskiego człowieka,
 14. analizuje proces gametogenezy u człowieka i wskazuje podobieństwa oraz różnice w przebiegu powstawania gamet męskich i żeńskich,
 15. przedstawia przebieg cyklu menstruacyjnego, z uwzględnieniem działania hormonów przysadkowych i jajnikowych w jego regulacji,
 16. przedstawia rolę syntetycznych hormonów (progesteronu i estrogenów)
 17. w regulacji cyklu menstruacyjnego,
 18. przedstawia przebieg ciąży z uwzględnieniem funkcji łożyska; analizuje wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na przebieg ciąży; wyjaśnia istotę i znaczenie badań prenatalnych,
 19. przedstawia etapy ontogenezy człowieka, uwzględniając skutki wydłużającego się okresu starości.

Wirusy, wiroidy, priony.

Wirusy – pasożyty molekularne. Uczeń:

 1. przedstawia budowę wirusów jako bezkomórkowych form infekcyjnych;
 2. przedstawia różnorodność morfologiczną i genetyczną wirusów;
 3. wykazuje związek budowy wirusów ze sposobem infekowania komórek;
 4. porównuje cykle infekcyjne wirusów (lityczny i lizogeniczny);
 5. wyjaśnia mechanizm odwrotnej transkrypcji i jego znaczenie w namnażaniu retrowirusów;
 6. przedstawia drogi rozprzestrzeniania się i zasady profilaktyki chorób człowieka wywoływanych przez wirusy (wścieklizna, AIDS, Heinego-Medina, schorzenia wywołane zakażeniem HPV, grypa, odra, ospa, różyczka, świnka, WZW typu A, B i C, niektóre typy nowotworów);
 7. przedstawia drogi rozprzestrzeniania się chorób wirusowych zwierząt (nosówka, wścieklizna, pryszczyca) i roślin (mozaika tytoniowa, smugowatość ziemniaka) oraz ich skutki;
 8. przedstawia znaczenie wirusów w przyrodzie i dla człowieka.

Wiroidy i priony – swoiste czynniki infekcyjne. Uczeń:

 1. przedstawia wiroidy jako jednoniciowe koliste cząsteczki RNA infekujące rośliny;
 2. opisuje priony jako białkowe czynniki infekcyjne będące przyczyną niektórych chorób degeneracyjnych OUN (choroba Creutzfeldta-Jacoba, choroba szalonych krów BSE).

Dział VI Ekspresja informacji genetycznej w komórkach człowieka. Uczeń:

 1. opisuje genom komórki oraz strukturę genu;
 2. opisuje proces transkrypcji, z uwzględnieniem roli polimerazy RNA;
 3. opisuje proces obróbki potranskrypcyjnej u organizmów eukariotycznych;
 4. przedstawia cechy kodu genetycznego;
 5. opisuje proces translacji i przedstawia znaczenie modyfikacji potranslacyjnej białek;
 6. przedstawia istotę regulacji ekspresji genów. Przedstawia istotę regulacji ekspresji genów u organizmów eukariotycznych.
 7. porównuje genom komórki prokariotycznej i eukariotycznej;
 8. porównuje strukturę genu organizmu prokariotycznego i eukariotycznego;
 9. porównuje przebieg ekspresji informacji genetycznej w komórce
 10. prokariotycznej i eukariotycznej;
 11. przedstawia na przykładzie operonu laktozowego i tryptofanowego regulację
 12. ekspresji informacji genetycznej u organizmów prokariotycznych;

Dział VII Genetyka klasyczna.

Dziedziczenie cech. Uczeń:

 1. wykazuje na podstawie opisu wyników badań Hammerlinga, Griffitha, Avery’ego, Hershey’a i Chase’a znaczenie jądra komórkowego i DNA w przekazywaniu informacji genetycznej;
 2. przedstawia znaczenie badań Mendla w odkryciu podstawowych praw dziedziczenia cech;
 3. zapisuje i analizuje krzyżówki (w tym krzyżówki testowe) oraz określa prawdopodobieństwo wystąpienia określonych genotypów i fenotypów oraz stosunek fenotypowy w pokoleniach potomnych, w tym cech warunkowanych przez allele wielokrotne;
 4. przedstawia dziedziczenie jednogenowe, dwugenowe i wielogenowe (dominacja pełna, dominacja niepełna, kodominacja, współdziałanie dwóch lub większej liczby genów);
 5. przedstawia główne założenia chromosomowej teorii dziedziczności Morgana;
 6. analizuje dziedziczenie cech sprzężonych; oblicza odległość między genami; na podstawie odległości między genami określa kolejność ich ułożenia na chromosomie;
 7. wyjaśnia istotę dziedziczenia pozajądrowego;
 8. przedstawia determinację oraz dziedziczenie płci;
 9. przedstawia dziedziczenie cech sprzężonych z płcią;
 10. analizuje rodowody i na ich podstawie ustala sposób dziedziczenia danej cechy.

Zmienność organizmów. Uczeń:

 1. opisuje zmienność jako różnorodność fenotypową osobników w populacji;
 2. przedstawia typy zmienności: środowiskowa i genetyczna (rekombinacyjna i mutacyjna);
 3. wyjaśnia, na przykładach, wpływ czynników środowiska na plastyczność fenotypów;
 4. rozróżnia ciągłą i nieciągłą zmienność cechy; wyjaśnia genetyczne podłoże tych zmienności;
 5. przedstawia źródła zmienności rekombinacyjnej;
 6. rozróżnia rodzaje mutacji genowych oraz określa ich skutki;
 7. rozróżnia rodzaje aberracji chromosomowych (strukturalnych i liczbowych) oraz określa ich skutki;
 8. określa, na podstawie analizy rodowodu lub kariotypu, podłoże genetyczne chorób człowieka (mukowiscydoza, alkaptonuria, fenyloketonuria, anemia sierpowata, albinizm, galaktozemia, pląsawica Huntingtona, hemofilia, daltonizm, dystrofia mięśniowa Duchenne'a, krzywica oporna na witaminę D3; zespół cri-du-chat i przewlekła białaczka szpikowa, zespół Klinefeltera, zespół Turnera, zespół Downa, neuropatia nerwu wzrokowego Lebera);
 9. wykazuje związek pomiędzy narażeniem organizmu na działanie czynników mutagennych (fizycznych, chemicznych, biologicznych) a zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób;
 10. przedstawia transformację nowotworową komórek jako następstwo mutacji w obrębie genów kodujących białka regulujące cykl komórkowy oraz odpowiedzialne za naprawę DNA.

VIII. Biotechnologia. Podstawy inżynierii genetycznej. Uczeń:

 1. rozróżnia biotechnologię tradycyjną i molekularną;
 2. przedstawia współczesne zastosowania metod biotechnologii tradycyjnej w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, rolnictwie, biodegradacji i oczyszczaniu ścieków;
 3. przedstawia istotę technik stosowanych w inżynierii genetycznej (elektroforeza DNA, metoda PCR, sekwencjonowanie DNA);
 4. przedstawia zastosowania wybranych technik inżynierii genetycznej w medycynie sądowej, kryminalistyce, diagnostyce chorób;
 5. wyjaśnia, czym jest organizm transgeniczny i GMO; przedstawia sposoby otrzymywania organizmów transgenicznych;
 6. przedstawia potencjalne korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania organizmów modyfikowanych genetycznie w rolnictwie, przemyśle, medycynie i badaniach naukowych; podaje przykłady produktów otrzymanych z wykorzystaniem modyfikowanych genetycznie organizmów;
 7. opisuje klonowanie organizmów i przedstawia znaczenie tego procesu;
 8. przedstawia sposoby otrzymywania i pozyskiwania komórek macierzystych oraz ich zastosowania w medycynie;
 9. przedstawia sytuacje, w których zasadne jest korzystanie z poradnictwa genetycznego;
 10. wyjaśnia istotę terapii genowej;
 11. przedstawia szanse i zagrożenia wynikające z zastosowań biotechnologii molekularnej;
 12. dyskutuje o problemach społecznych i etycznych związanych z rozwojem inżynierii genetycznej oraz formułuje własne opinie w tym zakresie.

IX. Ewolucja. Uczeń:

 1. przedstawia historię myśli ewolucyjnej;
 2. przedstawia podstawowe źródła wiedzy o mechanizmach i przebiegu ewolucji;
 3. określa pokrewieństwo ewolucyjne gatunków na podstawie analizy drzewa filogenetycznego;
 4. przedstawia rodzaje zmienności i wykazuje znaczenie zmienności genetycznej w procesie ewolucji;
 5. wyjaśnia mechanizm działania doboru naturalnego i przedstawia jego rodzaje (stabilizujący, kierunkowy i różnicujący);
 6. wykazuje, że dzięki doborowi naturalnemu organizmy zyskują nowe cechy adaptacyjne;
 7. określa warunki, w jakich zachodzi dryf genetyczny;
 8. przedstawia przyczyny zmian częstości alleli w populacji; wyjaśnia, dlaczego mimo działania doboru naturalnego w populacji ludzkiej utrzymują się allele warunkujące choroby genetyczne;
 9. przedstawia założenia prawa Hardy’ego-Weinberga;
 10. stosuje równanie Hardy’ego-Weinberga do obliczenia częstości alleli, genotypów i fenotypów w populacji;
 11. przedstawia gatunek jako izolowaną pulę genową;
 12. przedstawia specjację (allopatryczną i sympatryczną) jako mechanizm powstawania gatunków;
 13. opisuje warunki, w jakich zachodzi radiacja adaptacyjna oraz ewolucja zbieżna;
 14. rozpoznaje, na podstawie opisu, schematu, rysunku, konwergencję i dywergencję;
 15. przedstawia hipotezy wyjaśniające najważniejsze etapy biogenezy;
 16. porządkuje chronologicznie wydarzenia z historii życia na Ziemi; wykazuje, że zmiany warunków środowiskowych miały wpływ na przebieg ewolucji;
 17. porządkuje chronologicznie formy kopalne człowiekowatych wskazując na ich cechy charakterystyczne;
 18. określa pokrewieństwo człowieka z innymi zwierzętami, na podstawie analizy drzewa rodowego;
 19. przedstawia podobieństwa między człowiekiem a innymi naczelnymi; przedstawia cechy odróżniające człowieka od małp człekokształtnych;
 20. analizuje różnorodne źródła informacji dotyczące ewolucji człowieka i przedstawia tendencje zmian ewolucyjnych.

Dział X. Ekologia.

Ekologia organizmów. Uczeń:

 1. rozróżnia czynniki biotyczne i abiotyczne oddziałujące na organizmy;
 2. przedstawia elementy niszy ekologicznej organizmu; rozróżnia niszę ekologiczną od siedliska;
 3. wyjaśnia, czym jest tolerancja ekologiczna; planuje i przeprowadza doświadczenie mające na celu zbadanie zakresu tolerancji ekologicznej w odniesieniu do wybranego czynnika środowiska;
 4. wykazuje znaczenie organizmów o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej w bioindykacji;
 5. określa środowisko życia organizmu na podstawie jego tolerancji ekologicznej na określony czynnik;
 6. przedstawia adaptacje roślin różnych form ekologicznych do siedlisk życia. 

Ekologia populacji. Uczeń:

 1. przedstawia istotę teorii metapopulacji oraz określa znaczenie migracji w przepływie genów dla przetrwania gatunku w środowisku; 
 2. charakteryzuje populację, określając jej cechy (liczebność, zagęszczenie, struktura przestrzenna, wiekowa i płciowa); dokonuje obserwacji cech populacji wybranego gatunku;
 3. przewiduje zmiany liczebności populacji, dysponując danymi o jej liczebności, rozrodczości, śmiertelności i migracjach osobników; 
 4. opisuje modele wzrostu liczebności populacji.

Ekologia ekosystemu. Ochrona i gospodarka ekosystemami. Uczeń:

 1. wyjaśnia znaczenie zależności nieantagonistycznych (mutualizm obligatoryjny i fakultatywny, komensalizm) w ekosystemie i podaje ich przykłady;
 2. przedstawia skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej;
 3. planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące oddziaływania antagonistyczne między osobnikami wybranych gatunków;
 4. wyjaśnia zmiany liczebności populacji w układzie zjadający i zjadany;
 5. przedstawia adaptacje drapieżników, pasożytów i roślinożerców do zdobywania pokarmu;
 6. przedstawia adaptacje obronne ofiar drapieżników, żywicieli pasożytów oraz zjadanych roślin;
 7. określa zależności pokarmowe w ekosystemie na podstawie analizy fragmentów sieci pokarmowych; przedstawia zależności pokarmowe w biocenozie w postaci łańcuchów pokarmowych;
 8. wyjaśnia przepływ energii i obieg materii w ekosystemie;
 9. opisuje obieg węgla i azotu w przyrodzie, wykazując rolę różnych grup organizmów w tych obiegach;
 10. przedstawia sukcesję jako proces przemiany ekosystemu w czasie skutkujący bogaceniem się układu w węgiel i azot oraz zmianą składu gatunkowego; rozróżnia sukcesję pierwotną i wtórną.

XI. Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona. Uczeń:

 1. przedstawia typy różnorodności biologicznej: genetyczną, gatunkową i ekosystemową;
 2. wymienia główne czynniki geograficzne kształtujące różnorodność gatunkową i ekosystemową Ziemi (klimat, ukształtowanie powierzchni); podaje przykłady miejsc charakteryzujących się szczególnym bogactwem gatunkowym; wykazuje związek pomiędzy rozmieszczeniem biomów a warunkami klimatycznymi na kuli ziemskiej;
 3. wykazuje wpływ działalności człowieka (intensyfikacji rolnictwa, urbanizacji, industrializacji, rozwoju komunikacji i turystyki) na różnorodność biologiczną;
 4. wykazuje wpływ działalności człowieka na różnorodność biologiczną; 
 5. wyjaśnia znaczenie restytucji i reintrodukcji gatunków dla zachowania różnorodności biologicznej; podaje przykłady restytuowanych gatunków;
 6. uzasadnia konieczność zachowania tradycyjnych odmian roślin i tradycyjnych ras zwierząt dla zachowania różnorodności genetycznej;
 7. uzasadnia konieczność stosowania różnych form ochrony przyrody, w tym Natura 2000;
 8. uzasadnia konieczność współpracy międzynarodowej (CITES, Konwencja o Różnorodności Biologicznej, Agenda 21) dla ochrony różnorodności biologicznej;
 9. przedstawia istotę zrównoważonego rozwoju.