Podstawa programowa – wariant III.1.R
Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego
ze szkoły podstawowej – kształcenie w zakresie rozszerzonym)


I. Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – w tym związków frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

 1. człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system wartości, autorytety, poczucie tożsamości);
 2. miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, przeprowadzka, architektura);
 3. edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się – w tym uczenie się przez całe życie, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne, system oświaty);
 4. praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, praca dorywcza, kariera zawodowa, rynek pracy, warunki pracy i zatrudnienia, mobilność zawodowa);
 5. życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
 6. żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe – w tym diety, zaburzenia odżywiania, lokale gastronomiczne);
 7. zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, finanse, promocja i reklama, korzystanie z usług – w tym usług bankowych i ubezpieczeniowych, reklamacja, prawa konsumenta);
 8. podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, awarie i wypadki w podróży, ruch uliczny, bezpieczeństwo w podróży);
 9. kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, ochrona praw autorskich, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);
 10. sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu, pozytywne i negatywne skutki uprawiania sportu, problemy współczesnego sportu);
 11. zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby – w tym choroby cywilizacyjne, ich objawy i leczenie, niepełnosprawność, uzależnienia, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach);
 12. nauka i technika (np. ludzie nauki, odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szanse i zagrożenia z tym związane, korzyści i zagrożenia wynikające z postępu naukowo-technicznego);
 13. świat przyrody (np. pogoda, pory roku, klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, katastrofy ekologiczne, klęski żywiołowe, przestrzeń kosmiczna);
 14. państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne, struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, polityka, gospodarka, problemy współczesnego świata, prawa człowieka, religie, ideologie).

II. Uczeń rozumie różnorodne złożone wypowiedzi ustne wypowiadane w naturalnym tempie:

 1. reaguje na polecenia;
 2. określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;
 3. określa intencje, nastawienie i postawy nadawcy/autora wypowiedzi;
 4. określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);
 5. znajduje w wypowiedzi określone informacje;
 6. układa informacje w określonym porządku;
 7. wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w wypowiedzi;
 8. odróżnia informacje o faktach od opinii;
 9. rozpoznaje informacje wyrażone pośrednio;
 10. rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

III. Uczeń rozumie różnorodne złożone wypowiedzi pisemne:

 1. określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;
 2. określa intencje, nastawienie i postawy nadawcy/autora tekstu;
 3. określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację);
 4. znajduje w tekście określone informacje;
 5. rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu;
 6. układa informacje w określonym porządku;
 7. wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w tekście;
 8. odróżnia informacje o faktach od opinii;
 9. rozpoznaje informacje wyrażone pośrednio oraz znaczenia przenośne;
 10. rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu.

IV. Uczeń tworzy w miarę złożone, spójne i logiczne, płynne wypowiedzi ustne:

 1. opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;
 2. opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
 3. przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
 4. przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
 5. opisuje upodobania;
 6. wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, przedstawia i ustosunkowuje się do opinii i poglądów innych osób;
 7. wyraża i opisuje uczucia i emocje;
 8. stawia tezę, przedstawia w logicznym porządku argumenty za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu, kończy wypowiedź konkluzją;
 9. wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;
 10. rozważa sytuacje hipotetyczne;
 11. przedstawia sposób postępowania (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady, objaśnia procedury związane z załatwianiem spraw w instytucjach);
 12. stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.

V. Uczeń tworzy w miarę złożone, bogate pod względem treści, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. e-mail, list prywatny, list formalny – w tym list motywacyjny, życiorys, CV, wpis na blogu, opowiadanie, recenzję, artykuł, rozprawkę):

 1. opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;
 2. opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
 3. przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
 4. przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
 5. opisuje upodobania;
 6. wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, przedstawia i ustosunkowuje się do opinii i poglądów innych osób;
 7. wyraża i opisuje uczucia i emocje;
 8. stawia tezę, przedstawia w logicznym porządku argumenty za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu, kończy wypowiedź konkluzją;
 9. wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;
 10. rozważa sytuacje hipotetyczne;
 11. przedstawia sposób postępowania (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady, objaśnia procedury związane z załatwianiem spraw w instytucjach);
 12. stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze;
 13. stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.

VI. Uczeń reaguje ustnie w różnorodnych, również złożonych i nietypowych sytuacjach:

 1. przedstawia siebie i inne osoby;
 2. nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);
 3. uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
 4. wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami innych osób, komentuje wypowiedzi uczestników dyskusji, wyraża wątpliwość;
 5. wyraża i uzasadnia swoje upodobania, preferencje, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, preferencje, intencje i pragnienia innych osób;
 6. składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;
 7. zaprasza i odpowiada na zaproszenie;
 8. proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi negocjacje;
 9. prosi o radę i udziela rady;
 10. pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
 11. ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;
 12. wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;
 13. wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, złość, zdziwienie, nadzieję, obawę, współczucie);
 14. stosuje zwroty i formy grzecznościowe;
 15. dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji.

VII. Uczeń reaguje w formie w miarę złożonego tekstu pisanego w różnorodnych sytuacjach:

 1. przedstawia siebie i inne osoby;
 2. nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. podczas rozmowy na czacie);
 3. uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ ankietę);
 4. wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami innych osób, komentuje wypowiedzi uczestników dyskusji (np. na forum internetowym), wyraża wątpliwość;
 5. wyraża i uzasadnia swoje upodobania, preferencje, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, preferencje, intencje i pragnienia innych osób;
 6. składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;
 7. zaprasza i odpowiada na zaproszenie;
 8. proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi negocjacje;
 9. prosi o radę i udziela rady;
 10. pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
 11. ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;
 12. wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;
 13. wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, złość, zdziwienie, nadzieję, obawę, współczucie);
 14. stosuje zwroty i formy grzecznościowe;
 15. dostosowuje styl i formę wypowiedzi do odbiorcy.

VIII. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:

 1. przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);
 2. przekazuje w języku obcym nowożytnym lub w języku polskim informacje sformułowane w tym języku obcym;
 3. przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim;
 4. przedstawia publicznie w języku obcym wcześniej przygotowany materiał, np. prezentację, film;
 5. streszcza w języku obcym przeczytany tekst;
 6. stosuje zmiany stylu lub formy tekstu.

IX. Uczeń posiada:

 1. wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;
 2. świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).

XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach
projektowych).

XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych).
XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami)